Stacks Image 15
Stacks Image 51
Проект № BG16RFOP002-2.001-1210 “Подобряване на производствения капацитет за производство на аудио-визуални продукти в „Супернова Медия““

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие